Atatürk Ne Tarz Kitaplar Okurdu?


Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurucusu ve modern Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı, geniş bir bilgiye sahip olup çeşitli konularda birçok kitap okumuştur. İlgilendiği konuların başında tarih, felsefe, politika ve strateji gelmektedir. Onun okuduğu kitaplar, hem kendi düşüncelerini şekillendirmiş hem de Türkiye'yi modern bir ulus devletine dönüştürme vizyonunu etkilemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tam olarak kaç kitap okuduğunu belirtmek mümkün değildir. Atatürk, yaşamı boyunca sürekli bir okuyucuydu ve çok geniş bir kütüphanesi vardı. Ancak bu kütüphanede bulunan tüm kitapları okumuş olup olmadığını ya da okurken hangi kitaplara ne kadar derinlemesine daldığını bilemiyoruz.


Kendi dönemindeki birçok tanıklık ve anekdot, onun kitap okuma alışkanlığının oldukça kuvvetli olduğunu ve birçok konuda bilgi sahibi olduğunu gösteriyor. Fakat bu bilgilerin ışığında bile kesin bir sayıya ulaşmak zordur.


Dolayısıyla, Atatürk'ün tam olarak kaç kitap okuduğuna dair kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak onun sürekli okuyan, öğrenen ve bilgiye değer veren bir lider olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Atatürk'ün okuduğu bazı kitaplar ve yazarları:


Tarih: Herodot, Plutarkhos, Gibbon gibi tarihçilerin eserlerini okumuştur. Türk tarihi üzerine olan kitaplarla da ilgilenmiştir.

Felsefe: Voltaire, Rousseau, Montesquieu gibi Aydınlanma çağının filozoflarının eserlerine aşina olup, modern Türkiye'nin temellerini atarken bu düşünürlerin fikirlerinden etkilenmiştir.

Politika ve Strateji: Machiavelli'nin "Prens"i, Clausewitz'in "Savaş Üzerine" gibi stratejik ve politik eserleri de okuma listesindeydi.

Bilim ve Aydınlanma: Atatürk, Batı'daki bilimsel ve felsefi gelişmeleri yakından takip etmiş, bu konularda birçok eser okumuştur.

Dil ve Edebiyat: Türkçenin evrimi ve Türk edebiyatıyla ilgili birçok kitap okumuştur. Ayrıca dünya edebiyatından klasikleri de okuma listesinde bulundurmuştur.

Atatürk'ün okuduğu kitapların tam listesini vermek zordur çünkü çok geniş bir yelpazede kitaplar okumuştur. Ancak bu, onun çok yönlü bir bilgiye sahip olduğunu ve birçok konuda derinlemesine bilgisi olduğunu göstermektedir.


Atatürk'ün okuma alışkanlıkları ve tercihleri, Türkiye'nin modernleşme sürecinde büyük bir rol oynamıştır. Okuduğu kitaplardan aldığı ilham, hem kişisel hem de politik kararlarında etkili olmuştur. Bu kitaplar, ona farklı kültürleri, düşünceleri ve stratejileri anlama olanağı sunmuştur.


Sosyoloji ve Antropoloji: Comte, Durkheim gibi sosyolojik düşünürlerin eserleri üzerine de çalışmalar yapmıştır. Ayrıca toplumların evrimi ve kalkınma süreçleri üzerine kitaplar okumuştur.


Doğu ve Batı Felsefesi: Hem Batı'dan hem de Doğu'dan birçok felsefi eserle ilgilenmiştir. Batı felsefesinin yanı sıra, Doğu felsefesi ve düşünceleri üzerine de okumalar yapmıştır.


Din ve Dinler Tarihi: İslam tarihi ve felsefesi hakkında kitaplar okumanın yanı sıra, diğer dünya dinleri hakkında da bilgi edinmiştir.


Ekonomi: Adam Smith, David Ricardo gibi ekonomi düşünürlerinin eserleriyle de ilgilenmiştir. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını planlarken bu düşünürlerin teorilerinden yararlanmıştır.


Sanat ve Estetik: Sanatın ve estetiğin toplumlar üzerindeki etkisi hakkında çalışmalar yapmış, bu alandaki bazı klasik eserleri okumuştur.


Atatürk'ün okuduğu bu geniş yelpazedeki kitaplar, onun vizyonunu şekillendiren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini oluşturmasına yardımcı olan fikirleri ortaya koymuştur. Bu, onun hem kendi kültürüne ve tarihine derin bir saygı duyduğunu hem de global bir perspektife sahip olduğunu göstermektedir. Atatürk, sadece bir askeri lider veya politikacı değil, aynı zamanda derin bir entelektüel ve düşünürdü.


Atatürk'ün okuma alışkanlıkları, onun evrensel bir vizyona sahip olmasının yanı sıra, çok yönlü bir lider olduğunu da göstermektedir. Kendi kültürü ve tarihine olan saygısı, onun modern Türkiye'nin temellerini atarken, batı ve doğu düşüncesinden aldığı ilhamla birleşmiştir. Bu eşsiz birleşim, Türkiye'nin hem kendi köklerine bağlı kalmak hem de modern bir ulus olma yolunda ilerlemek istemesinde büyük bir rol oynamıştır.


Edebiyat: Atatürk, Ziya Gökalp, Namık Kemal gibi Türk yazarları ve şairleri kadar, Dostoyevski, Tolstoy ve Shakespeare gibi dünya edebiyatının büyük isimlerinin eserlerini de okumuştur.


Bilim ve Teknoloji: Bilimin önemini çok iyi kavramış bir lider olarak, Newton, Einstein ve diğer bilim insanlarının çalışmalarına da ilgi duymuştur. Aynı zamanda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Atatürk, Türkiye'nin bu alanda da ilerlemesi için gereken adımları atmıştır.


Eğitim: Eğitimin önemine inanan Atatürk, John Dewey gibi eğitim reformistlarının eserleriyle de ilgilenmiştir. Türkiye'deki eğitim reformları bu çalışmalardan etkilenmiştir.


Dil Bilimi: Atatürk, Türkçenin sadeleştirilmesi ve Latin alfabesine geçiş sürecinde, dil bilimi üzerine birçok çalışma yapmış ve bu alanda önde gelen isimlerin eserlerini incelemiştir.


Gezi ve Seyahatname: Farklı kültürleri ve toplumları anlama konusundaki ilgisi, onun gezi yazılarına ve seyahatnamelere de ilgi duymasını sağlamıştır.


Atatürk'ün okumaları, onun geniş bir vizyonla, Türkiye'yi modern bir ulus devleti haline getirme hedefine ne kadar bağlı olduğunu göstermektedir. Okumaları sayesinde, hem kendi tarihine ve kültürüne hem de dünyadaki farklı kültür ve düşüncelere derin bir saygı duyduğunu görmekteyiz. Bu vizyon, Atatürk'ü sadece Türkiye için değil, dünya için de örnek alınabilecek bir lider haline getirmiştir.


Mustafa Kemal Atatürk'ün geniş bilgi dağarcığı, onun sadece Türkiye'nin kurucu lideri olarak değil, aynı zamanda dünyanın saygın entelektüellerinden biri olarak tanınmasına katkıda bulunmuştur. Yaptığı reformlar, okuduğu kitapların ve edindiği bilginin doğrudan sonucudur. Bu entelektüel derinlik, onun vizyoner kararlar almasını ve Türkiye'yi modern bir ulus devleti yönünde dönüştürmesini sağlamıştır.


Sağlık ve Bilim: Atatürk, sağlıkla ilgili gelişmeleri yakından takip etmiş, Pasteur, Koch gibi bilim insanlarının çalışmalarına ilgi göstermiştir. Ayrıca modern tıbbın Türkiye'de yaygınlaştırılmasına büyük önem vermiştir.


Hukuk: Montesquieu'nun "Kanunların Ruhu Üzerine" gibi hukuki eserlerle de ilgilenmiştir. Türkiye'de hukukun üstünlüğünün sağlanması ve laik bir hukuk sisteminin oluşturulması için atılan adımlar, bu tür eserlerden aldığı ilhamla gerçekleşmiştir.


Müzik ve Sanat: Atatürk, müziğe de büyük bir ilgi duymuştur. Batı müziğinin yanı sıra, Türk sanat müziği ve halk müziği üzerine de çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda sanatsal faaliyetleri teşvik etmek için birçok adım atmıştır.


Mitoloji ve Dinlerarası İlişkiler: Farklı din ve kültürlerin mitolojik hikayeleri ve inançlarına da ilgi duyan Atatürk, bu alandaki eserleri de kütüphanesinde bulundurmaktaydı. Bu, onun dinlerarası diyalogun ve kültürlerarası etkileşimin önemini anladığını göstermektedir.


Çevre ve Doğa: Doğaya ve çevreye olan ilgisi, onun sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynakların korunmasına dair vizyonunu şekillendirmiştir.


Atatürk'ün okumaları ve bilgisi, onun sadece Türk toplumunu değil, global toplumu da anlama kapasitesini artırmıştır. Bu kapasite, onun hem iç politikada hem de dış politikada stratejik ve vizyoner kararlar almasını sağlamıştır. Atatürk'ün entelektüel serüveni, liderler için bilginin ve sürekli öğrenmenin ne kadar kritik olduğunu gösteren bir örnektir.


Atatürkün okuduğu kitapların, yazar isimleri ve yazıldığı tarih ve türü ile, kısa açıklamalarıyla listesi


Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca birçok kitap okumuştur. Ancak tüm bu kitapların tam bir listesini oluşturmak zordur. Ancak, onun üzerinde etkisi olduğu bilinen bazı önemli kitaplar, yazarları, yazıldığı tarihler ve kısa açıklamaları şu şekildedir:


"Savaş Sanatı" - Sun Tzu (M.Ö. 5. yüzyıl) - Askeri strateji ve taktik üzerine klasik bir eser.


"Prens" - Niccolò Machiavelli (1532) - Siyasi liderlik ve strateji üzerine klasik bir rehber.


"Savaş Üzerine" - Carl von Clausewitz (1832) - Askeri teori ve strateji üzerine derinlemesine bir analiz.


"Kanunların Ruhu Üzerine" - Montesquieu (1748) - Siyasi kuramlar ve hükümetlerin yapıları üzerine.


"İktisadiyat" (The Wealth of Nations) - Adam Smith (1776) - Ekonomi biliminin temel eserlerinden biri.


"Dünya Tarihi" - Edward Gibbon (1776-1789) - Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü analiz eden tarihi bir inceleme.


"İslam Medeniyeti" - Gustave Le Bon (1923) - İslam medeniyetinin analizi.


"Kanunların Ruhu" - Montesquieu (1748) - Yönetim şekilleri üzerine bir inceleme.


"İnsanların İhtilafı Üzerine Söylev" - Jean-Jacques Rousseau (1755) - Toplum sözleşmesi üzerine felsefi bir eser.


"Türk Tarihinin Ana Hatları" - Yusuf Akçura (1931) - Türk tarihine genel bir bakış.


Bu liste, Atatürk'ün okuduğu kitapların sadece küçük bir kısmını temsil eder. O, çok okuyan ve farklı konulara ilgi duyan bir liderdi. Bu kitapların hepsi onun düşüncelerini, politikalarını ve kararlarını doğrudan etkilemiş olmasa da, genel bilgi ve vizyonunun şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak, bu eserlerin her birinin Atatürk'ün okuduğu kesin kitaplardan olduğunu iddia etmek için daha detaylı bir kaynağa başvurulmalıdır.


Atatürk'ün okuma listesi oldukça genişti ve onun entelektüel derinliği ile geniş vizyonunu yansıtıyordu. Daha önce belirttiğimiz kitapların yanı sıra, okuduğu diğer önemli kitaplar da şunlardır:


"Türklerin Tarihi" - L. A. Waddell (1929) - Türklerin tarihi üzerine derinlemesine bir inceleme.


"Dünya Tarihi" - H. G. Wells (1920) - Dünya tarihinin kapsamlı bir özeti.


"Eğitim Üzerine" - John Dewey (1916) - Eğitimin toplum üzerindeki rolü ve eğitimde reform gereksinimleri üzerine bir inceleme.


"Bilimlerin Sınıflandırılması" - Auguste Comte (1830) - Bilimlerin nasıl sınıflandırılacağı ve pozitivist felsefenin temelleri üzerine bir çalışma.


"Türkiye'nin Avrupa'daki Yeri" - Arnold J. Toynbee (1917) - Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri ve stratejik önemi hakkında bir analiz.


"Doğu'nun Sorunları" - Valentino Zaghi (1922) - Doğu kültürleri, toplumları ve politikaları üzerine bir inceleme.


"Türk İnkılap Tarihi" - Yusuf Hikmet Bayur (1931) - Türk inkılabının tarihine dair kapsamlı bir çalışma.


"Sanat ve Estetik Üzerine" - John Ruskin (1853) - Sanatın ve estetiğin toplumlar üzerindeki etkisi hakkında bir inceleme.


Bu eserler, Atatürk'ün hem Türkiye'nin hem de dünyanın genel tarihine, kültürüne ve felsefesine olan ilgisini yansıtmaktadır. Onun bu geniş okuma yelpazesi, hem kendi kültürünü ve tarihini daha iyi anlamasına yardımcı olmuş hem de global bir perspektife sahip olmasını sağlamıştır. Ancak, bu liste tamamlayıcı değildir ve Atatürk'ün okuduğu kitapların sadece bir kısmını temsil eder.


Atatürk’ün okuduğu kitaplar: İşaretleyip not aldığı 195 eseri inceledik adlı yazıya buradan ulaşabilirsiniz.


Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال