İş ingilizcesi En Çok Kullanılan Kelimeler, Türkçe Anlamları ve Örnek Cümlelerİş İngilizcesinde sıklıkla kullanılan kelimeler ve Türkçe karşılıkları şunlardır:

1. Agenda (Gündem)

    * We have a very busy agenda today.

    * Bugün çok yoğun bir gündemimiz var.

2. Budget (Bütçe)

    * Our company needs to balance its budget.

    * Şirketimiz bütçesini dengede tutmak zorunda.

3. Client (Müşteri)

    * We should consider our client's needs.

    * Müşterimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıyız.

4. Deal (Anlaşma)

    * We have a deal with our suppliers.

    * Tedarikçilerimizle bir anlaşmamız var.

5. Enterprise (Girişim)

    * His new enterprise has become very successful.

    * Yeni girişimi çok başarılı oldu.

6. Forecast (Tahmin)

    * The financial forecast for next year looks promising.

    * Gelecek yıl için finansal tahmin umut verici görünüyor.

7. Goal (Hedef)

    * Our main goal is to increase sales.

    * Ana hedefimiz satışları artırmak.

8. Investment (Yatırım)

    * We need to make smart investments to grow.

    * Büyümek için akıllı yatırımlar yapmamız gerekiyor.

9. Negotiate (Pazarlık yapmak)

    * We need to negotiate a better deal.

    * Daha iyi bir anlaşma pazarlamamız gerekiyor.

10. Profit (Kar)

    * The company made a large profit this year.

    * Şirket bu yıl büyük bir kar elde etti.

11. Risk (Risk)

    * Every business decision involves some risk.

    * Her iş kararı bir miktar risk içerir.

12. Strategy (Strateji)

    * We need a new strategy to compete in the market.

    * Piyasada rekabet etmek için yeni bir stratejiye ihtiyacımız var.

13. Target (Hedef)

    * We have met our sales target for this month.

    * Bu ayki satış hedefimize ulaştık.

14. Update (Güncelleme)

    * Please update me on the project's progress.

    * Lütfen beni projenin ilerleyişi hakkında güncelleyin.

15. Vendor (Satıcı)

    * We need to find a reliable vendor.

    * Güvenilir bir satıcı bulmamız gerekiyor.

16. Acquisition (Satın Alma)

* The company is planning a new acquisition.

* Şirket yeni bir satın alma planlıyor.

17. Competition (Rekabet)

* The competition in our industry is fierce.

* Sektörümüzdeki rekabet acımasız.

18. Deadline (Son Teslim Tarihi)

* The deadline for the project is next Friday.

* Projenin son teslim tarihi gelecek Cuma.

19. Entrepreneur (Girişimci)

* She is a successful entrepreneur.

* O başarılı bir girişimci.

20. Franchise (Franşiz)

* He owns a franchise of a popular coffee chain.

* Popüler bir kahve zincirinin franşizasına sahip.

21. Growth (Büyüme)

* Our company has seen significant growth this year.

* Şirketimiz bu yıl önemli bir büyüme gördü.

22. Human Resources (İnsan Kaynakları)

* The Human Resources department handles hiring.

* İnsan Kaynakları departmanı işe almayı yürütüyor.

23. Inflation (Enflasyon)

* The rate of inflation has increased.

* Enflasyon oranı arttı.

24. Joint Venture (Ortak Girişim)

* They are entering a joint venture to develop new products.

* Yeni ürünler geliştirmek için bir ortak girişime giriyorlar.

25. Knowledge (Bilgi)

* Knowledge of the market is crucial for success.

* Piyasanın bilgisi başarı için çok önemlidir.

26. Liabilities (Borçlar)

* The company's liabilities exceed its assets.

* Şirketin borçları, varlıklarını aşıyor.

27. Margin (Kar Marjı)

* We need to increase our profit margin.

* Kar marjımızı artırmamız gerekiyor.

28. Net income (Net Gelir)

* The net income of the company has doubled.

* Şirketin net geliri ikiye katlandı.

29. Opportunity (Fırsat)

* We have a great opportunity to expand.

* Genişleme için harika bir fırsatımız var.

30. Partnership (Ortaklık)

* They have formed a partnership to run the business.

* İşi yürütmek için bir ortaklık kurmuşlar.

31. Quality (Kalite)

* We pride ourselves on the high quality of our products.

* Ürünlerimizin yüksek kalitesiyle gurur duyuyoruz.

32. Revenue (Gelir)

* Our revenue has increased significantly this year.

* Gelirimiz bu yıl önemli ölçüde arttı.

33. Shareholder (Hisse Sahibi)

* Shareholders were pleased with the company's performance.

* Hisse sahipleri, şirketin performansından memnundu.

34. Turnover (Ciro)

* The company's annual turnover has exceeded expectations.

* Şirketin yıllık cirosu beklentileri aştı.

35. Unemployment (İşsizlik)

* Unemployment rates have been decreasing recently.

* İşsizlik oranları son zamanlarda azalıyor.

36. Vision (Vizyon)

* Our company's vision is to become the leader in our industry.

* Şirketimizin vizyonu, sektörümüzde lider olmaktır.

37. Wholesale (Toptan Satış)

* We offer discounts for wholesale purchases.

* Toptan alımlar için indirimler sunuyoruz.

38. eXchange Rate (Döviz Kuru)

* The exchange rate has been fluctuating a lot.

* Döviz kuru çok dalgalanıyor.

39. Yield (Verim)

* The yield on our investment has been satisfactory.

* Yatırımımızın getirisi tatmin edici oldu.

40. Zero Sum Game (Sıfır Toplamlı Oyun)

* Business is not a zero sum game, there can be mutual benefits.

* İş, sıfır toplamlı bir oyun değildir, karşılıklı faydalar olabilir.

41. Asset (Varlık)

    * The company's assets are worth millions.

    * Şirketin varlıkları milyonlarca değerinde.

42. Benchmark (Referans Noktası)

    * Our performance is above the industry benchmark.

    * Performansımız endüstri referans noktasının üzerinde.

43. Capital (Sermaye)

    * We need more capital to expand the business.

    * İşletmeyi genişletmek için daha fazla sermayeye ihtiyacımız var.

44. Dividend (Temettü)

    * The company will distribute dividends to its shareholders next month.

    * Şirket, gelecek ay hissedarlarına temettü dağıtacak.

45. Efficiency (Verimlilik)

    * We need to increase our efficiency to stay competitive.

    * Rekabetçi kalmak için verimliliğimizi artırmamız gerekiyor.

46. Freelancer (Serbest Çalışan)

    * We hired a freelancer to design our website.

    * Web sitemizi tasarlamak için serbest bir çalışan tuttuk.

47. Gross Profit (Brüt Kar)

    * Our gross profit has increased this year.

    * Brüt karımız bu yıl arttı.

48. Headquarters (Merkez)

    * The company's headquarters is in New York.

    * Şirketin merkezi New York'ta.

49. Inventory (Envanter)

    * We need to manage our inventory more effectively.

    * Envanterimizi daha etkili bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

50. Job Description (İş Tanımı)

    * The job description clearly states the responsibilities of the position.

    * İş tanımı, pozisyonun sorumluluklarını açıkça belirtiyor.

51. Kickoff (Başlangıç)

* The kickoff meeting for the project is next week.

* Projenin başlangıç toplantısı gelecek hafta.

52. Liability (Yükümlülük)

* The company has liabilities that need to be addressed.

* Şirketin ele alınması gereken yükümlülükleri var.

53. Merger (Birleşme)

* The merger between the two companies was completed last month.

* İki şirket arasındaki birleşme geçen ay tamamlandı.

54. Networking (Ağ Kurma)

* Networking is an important part of building business relationships.

* Ağ kurma, iş ilişkileri kurmanın önemli bir parçasıdır.

55. Overhead (Genel Giderler)

* The company is trying to reduce its overhead costs.

* Şirket genel giderlerini azaltmaya çalışıyor.

56. Profit Margin (Kar Marjı)

* We need to improve our profit margin.

* Kar marjımızı iyileştirmemiz gerekiyor.

57. Quality Assurance (Kalite Güvencesi)

* Quality assurance is a key part of our business.

* Kalite güvencesi işimizin önemli bir parçasıdır.

58. Return on Investment (Yatırım Getirisi)

* We are looking for a high return on investment.

* Yüksek bir yatırım getirisi arıyoruz.

59. Supply Chain (Tedarik Zinciri)

* Our supply chain is efficient and reliable.

* Tedarik zincirimiz verimli ve güvenilir.

60. Tax (Vergi)

* The company has to pay its taxes by the end of the financial year.

* Şirketin, mali yıl sonuna kadar vergilerini ödemesi gerekiyor.

61. Underperform (Beklentilerin Altında Performans Göstermek)

* The new product has underperformed in the market.

* Yeni ürün, piyasada beklentilerin altında performans gösterdi.

62. Variable Cost (Değişken Maliyet)

* We need to account for the variable costs in our budget.

* Bütçemize değişken maliyetleri dahil etmemiz gerekiyor.

63. White Collar (Beyaz Yakalı)

* White collar workers are mainly involved in professional, managerial or administrative work.

* Beyaz yakalı işçiler çoğunlukla profesyonel, yönetici veya idari işlerde yer alırlar.

64. eXecutive (Yönetici)

* The executive team has made a decision about the merger.

* Yönetim ekibi, birleşme hakkında bir karar verdi.

65. Year-End (Yıl Sonu)

* Year-end financial reports are due next month.

* Yıl sonu mali raporları gelecek ay vadesi olacak.

66. Zero-Based Budgeting (Sıfırdan Bütçeleme)

* Our company is considering the implementation of zero-based budgeting.

* Şirketimiz, sıfırdan bütçeleme uygulamasını düşünüyor.

67. Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı)

* Outsourcing certain tasks can save the company money.

* Belirli görevleri dış kaynak kullanarak yürütmek, şirkete para kazandırabilir.

68. Payroll (Maaş Bordrosu)

* The HR department is responsible for the company's payroll.

* İK departmanı, şirketin maaş bordrosundan sorumludur.

69. Quota (Kota)

* Each salesperson has a quota they are expected to meet.

* Her satış elemanının karşılaması beklenen bir kotası vardır.

70. Recruitment (İşe Alım)

* Recruitment is a critical aspect of business growth.

* İşe alım, işletme büyümesinin kritik bir yönüdür.

71. Stakeholder (Paydaş)

* It's important to consider all stakeholders when making a business decision.

* Bir iş kararı alırken tüm paydaşları göz önünde bulundurmak önemlidir.

72. Target Market (Hedef Pazar)

* Our target market is young professionals.

* Hedef pazarımız genç profesyonellerdir.

73. Unique Selling Proposition (USP) (Benzersiz Satış Önermesi)

* Our unique selling proposition is our exceptional customer service.

* Benzersiz satış önerimiz, olağanüstü müşteri hizmetlerimizdir.

74. Vision Statement (Vizyon Beyanı)

* Our vision statement is to be the world's leading provider of quality products.

* Vizyon beyanımız, dünyanın lider kaliteli ürün sağlayıcısı olmaktır.

75. Whistleblower (İhbarcı)

* The whistleblower reported unethical behavior within the company.

* İhbarcı, şirket içindeki etik dışı davranışı bildirdi.

76. eXpenses (Giderler)

* We need to track our expenses to maintain our budget.

* Bütçemizi korumak için giderlerimizi takip etmemiz gerekiyor.

77. Year-to-date (YTD) (Yılbaşından Bugüne)

* Our year-to-date sales have increased compared to last year.

* Yılbaşından bugüne kadar olan satışlarımız geçen yıla göre arttı.

78. Zero Tolerance (Sıfır Tolerans)

* We have a zero tolerance policy towards discrimination in our company.

* Şirketimizde ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikamız var.

79. Public Relations (PR) (Halkla İlişkiler)

* Our public relations team is working on improving our company's image.

* Halkla ilişkiler ekibimiz, şirketimizin imajını iyileştirmek üzerinde çalışıyor.

80. Quarterly (Çeyrek Yıllık)

* Our quarterly report shows a significant improvement in sales.

* Çeyrek yıllık raporumuz, satışlarda önemli bir iyileşme gösteriyor.

81. Risk Assessment (Risk Değerlendirmesi)

* A thorough risk assessment is crucial before starting a new project.

* Yeni bir proje başlatmadan önce kapsamlı bir risk değerlendirmesi hayati önem taşır.

82. Sustainability (Sürdürülebilirlik)

* More and more companies are focusing on sustainability in their operations.

* Gitgide daha fazla şirket, operasyonlarında sürdürülebilirliğe odaklanıyor.

83. Turnover Rate (İşgücü Devir Hızı)

* A high turnover rate could indicate dissatisfaction among employees.

* Yüksek bir işgücü devir hızı, çalışanlar arasında memnuniyetsizliği gösterebilir.

84. Upselling (Üst Seviye Satış)

* Upselling is a sales technique where the seller encourages the customer to spend more.

* Üst seviye satış, satıcının müşteriyi daha fazla harcamaya teşvik ettiği bir satış tekniğidir.

85. Venture Capital (Risk Sermayesi)

* Many start-ups are financed by venture capital.

* Birçok start-up, risk sermayesi tarafından finanse edilir.

86. Wholesale Price (Toptan Fiyat)

* Buying in bulk can often get you a better wholesale price.

* Toplu alım genellikle daha iyi bir toptan fiyat almanızı sağlar.

87. eXport (İhracat)

* The country's economy heavily relies on the export of oil.

* Ülkenin ekonomisi, petrol ihracatına büyük ölçüde bağımlıdır.

88. Yield (Getiri)

* The yield on the investment was higher than expected.

* Yatırımın getirisi beklenenden daha yüksekti.

89. Zero Defects (Sıfır Hata)

* The manufacturing process aims for zero defects.

* Üretim süreci, sıfır hata hedefliyor.

90. Acquisition (Edinme)

* The tech giant's latest acquisition is a small AI start-up.

* Teknoloji devinin son edinmesi küçük bir AI start-up'ıdır.

91. Break-Even Point (Denkleşim Noktası)

* We have reached the break-even point faster than expected.

* Beklenenden daha hızlı bir şekilde denkleşim noktasına ulaştık.

92. Cash Flow (Nakit Akışı)

* Maintaining positive cash flow is crucial for the health of our business.

* Pozitif nakit akışını sürdürmek, işletmemizin sağlığı için hayati önem taşır.

93. Due Diligence (Gerekli Özen)

* Due diligence is important when considering a merger or acquisition.

* Bir birleşme veya edinme düşünülürken gerekli özen önemlidir.

94. Equity (Öz Sermaye)

* Investors are interested in the company's equity.

* Yatırımcılar şirketin öz sermayesine ilgi gösteriyorlar.

95. Franchise (Franchise - Bayilik)

* Opening a franchise can be a profitable business venture.

* Bir franchise açmak, karlı bir iş girişimi olabilir.

96. Growth Rate (Büyüme Oranı)

* The company's growth rate has been impressive this year.

* Şirketin büyüme oranı bu yıl etkileyici oldu.

97. Human Resources (HR) (İnsan Kaynakları)

* The HR department is responsible for hiring new employees.

* İK departmanı yeni çalışanları işe almakla sorumludur.

98. Invoice (Fatura)

* Please send the invoice to our accounting department.

* Lütfen faturayı muhasebe departmanımıza gönderin.

99. Joint Venture (Ortak Girişim)

* The two companies have agreed on a joint venture.

* İki şirket, bir ortak girişim konusunda anlaştı.

100. Key Performance Indicator (KPI) (Anahtar Performans Göstergesi)

* We use several key performance indicators to track our progress.

* İlerlememizi takip etmek için birkaç anahtar performans göstergesi kullanıyoruz.


Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال